Za eita motorja pred kratkim stikom

Najpogosteje uporabljena oblika varovanja je trenutna za¹èita, pridobljena pri elektrièni gradnji. Naloga je za¹èititi sprejemnike, motorje, transformatorje in razdelilnike, njihova najpomembnej¹a vaja pa je zavarovati ¾ice. Metoda za¹èite kratkega stika ¾ic obstaja tako opu¹èena ¾e veè let. Bolj zapletena tehnika ima ravno za¹èito pred preobremenitvijo. Izbira za¹èite je odvisna od uèinkovitosti za¹èite, kakor tudi od pretekle preobremenitve ¾ic in kablov.

Predpisi in smernice za izdelavo elektriène opreme doloèajo minimalne zahteve, ki jih zahtevajo obrati, z varovanjem notranjosti, kot je npr vrsto varnosti, èustva in uèinkovitosti ter lokacijo. Obstajajo situacije, v katerih so oglasi stro¾ji, varnost pa mora biti potrjena. Zadnjo idejo uporablja kraj, kjer se bo namestitev namestila. Èe so to podroèja, ki so posebej izpostavljena ¹kodi na elektriènih in¹talacijah, zahteve po kakovosti avtomatsko postanejo zelo visoke.Za¹èita pri kratkem stiku je najpogosteje uporabljena vrsta za¹èite. Obvezni so v vsakem elektriènem tokokrogu in istoèasno na posameznem zaèetku, v stanovanju izhodnega tokokroga, kakor tudi na mestih, kjer se zmanj¹a obremenitev ¾ic, npr. V nasprotju z videzom, dajanje za¹èite kratkega stika v vejo veje tokokroga ni tako jasno in veliko, ko se zdi, da je. Namestijo se lahko na razdalji najmanj 3 m od najvi¹jega elementa. Zaradi zadnjega odseka od veje do za¹èite je dimenzioniran, kot je bila name¹èena varnost, je ta re¹itev v tem, da je verjetnost kratkega stika na zadnjem odlomku te¾ka. Enak odnos se obravnava v povezavi z ¾icami, ki povezujejo energetske vire, med drugim transformatorji, baterije ali generatorji s stikalno napravo, èe je za¹èita v stikalni napravi, na koncu tokokroga. Ti dve izjemi sta dovoljeni, èe obstaja varen del doloèenega kratkega stika brez dobrega za¹èite pred kratkim stikom.Opisano vpra¹anje lahko proda pomembne strokovnjake in nekaj uporabljenih, vendar so dejansko v domaèi zgradbi vseh nas.