Varnost v evropski uniji aleksandrowicz

®e obstajajo tudi evropski, prav tako pa tudi na¹i pravni predpisi na podroèju za¹èite zaposlenih na podroèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Med temi evropskimi dokumenti so na voljo informacije iz Informacije 99/92 / ES z dne 16. decembra 1999 v zvezi z minimalnimi zahtevami glede izbolj¹anja zaupanja in zdravstvene vrednosti zaposlenih, ki so lahko izpostavljeni tveganju eksplozivnega ozraèja.

https://forte-l.eu/si/

Ta dokument doloèa predvsem zahteve za delodajalca. Najprej ¾eli, da delodajalec med normalnim delom v prostorih zagotovi varnost svojih vrst. Poleg tega je treba prepreèiti eksplozivne koncentracije v ozadju dela. Hkrati prepreèuje vire v¾iga, ki lahko spro¾ijo eksplozijo v kateri koli re¹itvi. Poleg tega morajo te informacije zmanj¹ati zelo nevarne uèinke eksplozije. V Republiki Poljski pa obstajajo normativni akti, ki opredeljujejo doloèbe na zgoraj navedenem podroèju. Predvsem gre za odlok z dne 29. maja 2003 o minimalnih zahtevah za zaupanje in zdravje delavcev na delovnih mestih, na katerih lahko pride do eksplozivnega ozraèja (Uradni list ¹t. 1007 iz leta 2003, toèka 1004. prav tako o zakonu z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah glede zaupanja in poklicne higiene v zvezi z mo¾nostjo delovanja v atmosferi eksplozivnega ozraèja (Journal of Laws of 2010, ¹t. 138, toèka 931, ki daje zgoraj obravnavano direktivo.Varnost pred eksplozijo je odporna proti eksplozijam, ki je zasnovana tako, da pomaga ne le napravam in izdelkom, ampak tudi nadzoru zaposlenih. Zato je posebej spo¹tovano, da morajo delodajalci doloèiti potencialno eksplozivna obmoèja. Poleg tega se posku¹a preveriti obstojeèe eksplozijsko odporne sisteme, ki imajo zelo pomembno vlogo na podroèju eksplozijske varnosti. Hkrati je treba razviti oblike, kot so ocena tveganja eksplozije in dokument o za¹èiti pred eksplozijami. Izdelava teh dokumentov izhaja iz pravice ministra za du¹evne in du¹evne zadeve z dne 7. junija 2010 (Uradni list ¹t. 109, toèka 719, ki temelji na veljavnih zakonih in tehniènih specifikacijah ter predpisih ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 (Uradni list Evropske unije, ¹t. 138, toèka 931.