Upravljanje ljudi

Enova ni niè novega kot sistem za naèrtovanje poslovnih virov, popularno znan kot ERP. Njegova prva dejavnost je predvsem upravljanje z vsemi viri podjetja. Proizvajalec te programske opreme je Soneta Sp. Sistem lahko dobite pri poobla¹èenih distributerjih enova kraków.

Celoten organizem je izdelan v modularni tehnologiji, vsak modul pa izbolj¹uje delovanje pisarne na stalnem podroèju dejavnosti. Ti razponi vkljuèujejo predvsem upravljanje s èlove¹kimi viri, poravnavo plaè, obraèun, prodajo, blagajno, knjigovodstvo inventarja, upravljanje skladi¹èa, vodenje vseh raèunov, upravljanje odnosov s strankami, ki so ¾e v posesti, in tudi potencial. Poleg tega moduli omogoèajo izterjavo ter mobilno prodajo.Najpomembnej¹e prednosti programske opreme Enova so njegove funkcionalnosti. Program zdru¾uje vsa potrebna orodja za posodobitev procesov v podjetju. Sistem je bil tako izpopolnjen, da deluje z vso industrijo in specializirano programsko opremo. Programska oprema ustvarja natanène spremembe v doloèenem okolju.Enova je opredeljena tudi za povpreèna, srednja in bogata podjetja. Tudi za blagovne znamke z enim sede¾em in tistimi s podru¾nicami. Ima dobro premi¹ljen dizajn. Ima velike razlièice programske opreme, zaradi katere vsa programska oprema "raste po podjetju". Enova bo zadovoljila vse informacijske potrebe v podjetju. Hkrati je programska oprema Enova izjemno enostavna za uporabo. Izstopa s svojo eleganco uporabe in ima uporabniku prijazen in intuitiven vmesnik. Za izvedbo projekta ni potrebno specializirano usposabljanje.Uporaba programa Enova v pisarni je re¹itev, ki zagotavlja pravilno upravljanje z viri podjetja in je varnost za podjetje.Najpomembnej¹a stvar v zvezi z blagovno znamko in zanesljivostjo zadevne programske opreme je, da je bila nagrajena z moèjo tekmovanj. Poleg tega je veè kot 6.500 imen uradov opremljenih s programsko opremo Enova, kar je njena kakovost.