Tolmaeenje

Tolmaèenje je namenjeno la¾jemu komuniciranju med dvema osebama, ki ne komunicirajo v istem jeziku. Seveda, kot na vseh podroèjih, je tolmaèenje mogoèe dati tudi oddaljenim kategorijam. Konferenèno tolmaèenje je ena izmed njih. In na kaj se praktièno zana¹ajo in kdaj jih je vredno uporabiti?

Za kaj se ¹teje konferenèno tolmaèenje?Tak¹na konferenèna tolmaèenja obièajno potekajo v konferenènem centru. ®ivijo lahko v razliènih razpravah ali pomembnih poslovnih sreèanjih. Med njimi lahko loèijo med zaporednim ali simultanim tolmaèenjem. Èe pa intervju vsebuje veèji dele¾ ¾ensk iz drugih dr¾av, potem se simultano tolmaèenje obièajno zdru¾uje. Te zaporedne se manj uporabljajo, ker ne prina¹ajo resnièno lepih rezultatov.

Institucionalni in lastni trgPrevajanje konference delimo na dva naèina. Gre tudi za institucionalni trg, ko je tudi lasten. Mednarodne institucije, kot je EDC, imajo pogosto veèjeziène sestanke. Potem je usposabljanje prevedeno iz nekaj drugih jezikov v enega, prej uveljavljenega, maternega jezika prevajalca. Tak¹en konferenèni tolmaè mora zato pokazati ogromne informacije in posebne spretnosti. Ni dovolj, da tukaj govorimo samo angle¹ko. Dober konferenèni tolmaè mora govoriti razliène jezike. Zahvaljujoè temu bo samodejno prevajal celotne konference, ne glede na to, kdo jih dobi. Ko gre za zasebni trg, je vse videti nekoliko drugaèe. Zasebne ustanove ponavadi raje dvojeziène sestanke. Na konferencah sodelujejo ljudje iz dveh razliènih dr¾av. Zato se na sestanku uporabljajo prevajalci, ki dobro govorijo v dveh jezikih.

®elite postati prevajalec?Torej, èe se spra¹ujemo, kako bi postali prevajalec, bi morali raz¹iriti svoje misli o tej temi. Tolmaèenje je ¾e naèrtovano z neposrednimi podkategorijami. Èe ¾elimo dobiti konferenèni prevod, moramo imeti veliko znanja. Govoriti moramo vsaj v nekaterih tujih jezikih. Zahvaljujoè temu bodo mednarodne institucije strastno izkoristile poljske storitve. In èe bomo delali za njih, bomo zagotovo hitro spremenili svoj vtis in ¾enske bodo lahko pridobile bolj uèinkovito prakso.