Taxi fiskalni urad

Ko prodamo izdelke ali storitve v mislih fiziènih oseb (tistih, ki ne vodijo podjetja, bomo potrebovali blagajno ali fiskalni tiskalnik. Po nakupu je zelo pomembno predlo¾iti fiskalno napravo, fbalizacijo in fiskalizacijo. Vsi postopki, povezani s blagajno, morajo biti zakljuèeni v dveh mesecih od nakupa.

Pred zaèetkom evidentiranja prodaje na fiskalnem znesku je treba predlo¾iti vodji ustreznega davènega urada. Kaj je treba najti v takem obvestilu? Najprej morate napisati, kak¹no bo celotno ¹tevilo blagajn, ki se uporabljajo v podjetju. Vnesite in navedite naslove krajev, kjer bodo zbrani.Uredba o financah z dne 29. novembra 2012 natanèno ureja naèin poroèanja blagajn. Po njenem mnenju naj bi bila pravica do razpustitve iz blagajne najkasneje na dan izgube name¹èena nad nekatere blagajne, prijavljene vodji davènega urada. V zaèetku naslednjega meseca je treba v raèunovodstvo vkljuèiti tudi druge blagajne.Ko zdaj sporoèamo fiskalne blagajne, jih moramo narediti fiskalizirane. Nujno je, èe ¾elimo uporabljati denar in tiskalnike v gospodarski vlogi.

Na kaj raèunamo fiskalizacijo blagajne? O dodelitvi fiskalnega modula (Davèna identifikacijska ¹tevilka davènega zavezanca davèni blagajni. Ne pozabite, da je to trenutna enkratna operacija, moèna in trajna. Zelo pomembno je, da fiskalizacijo blagajne v profesionalnem sistemu ustvari usposobljen tehnik. V uspehu napake bo nemogoèe re¹iti napaèno izvedeno fiskalizacijo, zato je priporoèljivo kupiti novo blagajno, kar dokazuje velik stro¹ek. Zaradi fiskalizacije blagajne bo mogoèe delovati fiskalno. Od tega dne dalje vam bodo priporoèena dnevna poroèila, ki vsebujejo informacije o materialu dnevne prodaje.Po dokonèanju fiskalizacije blagajne ga morate v sedmih dneh predlo¾iti vodji pristojnega davènega urada. Posledica tega bo pridobitev registracijske ¹tevilke.