Sekretariat cosine

Sekretariat je skoraj v vsakem imenu in delu, ker je zahvaljujoè temu sprejemljiv pravi pretok dokumentov, potrebnih za vodenje celotne organizacije. Delovanje sekretariata mora biti natanèno prilagojeno novim naèinom komuniciranja, prav tako pa mora izpolnjevati vedno veèje zahteve glede uèinkovitega in moènega pretoka informacij.

Internetni program je najbolj¹a re¹itev za gospo, ki vodi sekretariat, saj bistveno poveèuje uèinkovitost dela z dokumenti. Posebna programska oprema za sekretariat lahko ¹teje veè funkcij, med katerimi je treba omeniti naslednje:• evidence dokumentov (npr. Naroèila, ponudbe, prito¾be, dokumenti zaposlenih,• evidenco korespondence (dohodne in odhodne,• Register nabavnih in prodajnih raèunov,• Register izvajalcev,• Imenik notranjih stikov,• Elektronski adresar (s ponudbo naslovnih ovojnic,• Razpored sestankov,• Vzorci pisem in materialov.Izhajajoè iz programa je oseba, odgovorna za delo sekretariata, v prvi vrsti mo¾nost zelo intenzivnega iskanja vseh gradiv in korespondence, zahvaljujoè urejenim registriam z avtomatsko funkcijo iskanja. Zahvaljujoè programu se je kro¾enje notranjih dokumentov v podjetju izbolj¹alo, kar seveda velja za podjetja z veliko skupino in moèno vsoto zaposlenih. Oblikovanje dokumentov in po¹iljanje velikega ¹tevila korespondence prav tako preneha biti predmet. Ta veènamenska naprava se lahko uporabi za izredne primere za vse institucije in delovanje sekretariata. In kar je najpomembneje, zahvaljujoè elektronskemu shranjevanju dokumentov lahko znatno zmanj¹ate kolièino papirja, ki se uporablja v podjetju, in ¹tevilo veziv.