Psihologa otroka usta

Èe so nam povedali, da otrok zaradi njegove starosti ne potrebuje psiholo¹ke podpore, potem smo v veliki napaki. Ni povsem res, da se pri odraslem mo¹kem pojavijo psiholo¹ki problemi. Tak¹no sklepanje je znaèilno. Otroci potrebujejo tudi podporo za spopadanje z izzivi, ki jih predstavlja vsakdanje ¾ivljenje.

Ko otrok gre k specialistu, ne reèi, da je slab¹a kakovost. Vsekakor tega ne smemo storiti. Otrok mora èutiti, da obstaja, ljubljen tudi v ¹iroko sprejeti. In posvetovanja z njim pri specialistu, ki je otro¹ka psihologinja Krakow, je le uèinek na¹e skrbi tudi glede dejstva, da od njega zahtevamo pomoè. Èe otrok meni, da ga obisk ne poslab¹a v oèeh, se bo hitreje odprl psihologu. Zelo pomembno je doseèi popolne uèinke terapije.

Kako naj grem k psihologu pri svojem otroku? Kakr¹no koli vedenje, ki v na¹i lastni misli ni pravilno, je treba posvetovati z specialistom. Èe ima otrok, na primer, slabe odnose s kolegi in prijatelji ali se boji ¹olanja v ekipi, potem se moramo odzvati. Ne pozabite, da tak¹ni odnosi niso normalni, ampak patolo¹ki. Ne samo, da otroka ustavijo narobe, temveè poglobijo njegov psiholo¹ki problem. Ne spodkopavajmo jih. Poskusimo najti vzrok. Verjetno ne sam, èe to ni mogoèe. Pri tem ne upo¹tevamo prave nagnjenosti. Ampak samo z obiskom zdravnikov.

Èe izberemo psihologa za pomoè otroku, vedno i¹èimo osebo, ki jo danes preprièa lep in preprost pristop. Vzdu¹je, ki ga psiholog daje v svoji pisarni, ima edinstven prostor za uèinke sreèanja. Otrok se mora dobro poèutiti z njim. V psihologu mora najti doloèen ¹èit pred negativnimi èustvi tudi vtis varnosti v njegovem okolju. Obstajati mora obèutek, da ne bo nekaj povedal, psiholog bo lahko povezan z njim.