Psiholo ki pomen pravljic

Danes je poklic psihologa pomemben. Nekoè je bil obisk psihologa veliko sramota za nas in to smo skrili od drugih. Dru¾ba se trenutno izjemno zaveda, kak¹no pomoè prina¹a psiholog. Preusmeri se k veèjemu ¹tevilu ljudi, ki se odloèijo posvetovati z zadnjim strokovnjakom. Vendar pa vsi ne vedo dobro, kaj dela psiholog. Ne dokler tega poklica ¹e vedno ne zamenjujemo z drugimi poklici, ker je du¹evno zdravje ljudi strastno do ¹tevilnih strokovnjakov, kot je psihiater ali terapevt. Torej, kaj razlikuje poklic psihologa od drugih poklicev?

Zagotavljanje tega poklica je predvsem v pomenu psiholo¹kih storitev, zlasti pri psiholo¹ki diagnozi, razsojanju in ocenjevanju ter zagotavljanju psiholo¹kega svetovanja. Da bi postal psiholog, je treba najprej pridobiti magisterij iz psihologije, opraviti pripravni¹tvo in postati psiholog regionalne psiholo¹ke zbornice.Psiholog je poklic javnega zaupanja, ki od osebe, ki ustvarja ta poklic, zahteva strokovnost, pa tudi brezhiben znaèaj, ki ga bo pri opravljanju dela varoval v skladu z idejami poklicne etike. Psiholog je vloga, ki je osredotoèena na zagotavljanje storitev in podporo ljudem, ki si to ¾elijo v danem trenutku. Dru¾ba zaupa ljudem, ki delajo v zaupanju javnosti. Zato bi morale biti te ¾enske previdne, ker so potem podvr¾ene zdravju in ¾ivljenju svojih ¾ensk.Psiholog je tudi svoboden poklic, za katerega so znaèilne visoke spretnosti in znanje ter zaposlitev v delu, ki se gradi.Mi, navadni ljudje, pogosto identificiramo psihologe s psihiatrom. Dejansko imajo ljudje, ki opravljajo te poklice, praktièno enega, vendar je treba upo¹tevati, da obstajajo precej razliène kompetence. Ne smemo pozabiti, da psihiater nenehno sodeluje s psihologom, kar je oèitno vzrok za zmedenost teh poklicev javnega zaupanja razliènih ljudi.