Program za fakturiranje razvrstitev 2015

Program za izdajanje raèunov vam omogoèa izdajanje razliènih vrst fakturnih dokumentov v hitrem, praktiènem in prilagojenem mediju. Modul Comarch ERP Optima je zelo enostaven za uporabo. Zahvaljujoè temu lahko dokumente postavite v kateri koli valuti.

Titan gel

Ta aplikacija je v celoti sinhronizirana z novimi moduli sistema Comarch. Podatki so v celoti posodobljeni, kar ima za posledico preprosto knjigovodsko storitev. Zaradi funkcionalnosti (mo¾nosti za prodajo in nakup, spletna izmenjava dokumentov je ta etapni element najbolj zanimiva ideja o prodaji med èleni tega modela.Dodatno orodje, ki je namensko prodajno okno, omogoèa predstavitev vseh podatkov in dokumentov, ki se nana¹ajo na doloèeno stranko. To je zelo dobra re¹itev za raèunovodje. Poleg tega je ta oblika tiskarska funkcija. Vse to deluje, da je sistem veliko la¾je biti podjetje ali podjetje in opravljati bolj prijetno delo.Program Comarch ERP Optima je odlièen predvsem za povpreèna in srednje velika podjetja, kjer raèunovodstvo ni prijazno, zaposlenim pa pomaga pozornost in podpora. Tak¹no delo je modul raèuna kot program za uvrstitev in fakturiranje, ki olaj¹a delo zaposlenih in zmanj¹a mo¾nost napak. Program vam omogoèa hitro izdajanje raèunov skupaj z njihovo takoj¹njo korekcijo tudi mo¾nost tiskanja.Raèunalni¹ka programska oprema za raèune Comarch ERP Optima se nana¹a na: izdajanje raèunov za prodajo in nakup, fiskalizacijo za fiziène ¾enske, servisiranje vseh transakcij v PLN in tujih valutah, izdajanje popravljalnih dokumentov (popravki: kolièina, podatki, vrednost-cena, stopnja DDV, popust itd. nakup in prodaja z izbiro standardnih oblik plaèila (prenos, od¹kodnina, denar, kakor tudi tistih, ki jih je doloèila programska oprema stranke in upravljanje registra pomoèi in izvajalca.