Prieeska za otroke

Sesalniki v sektorju zaradi velikih prostorov, ki jih je treba oèistiti, ki zahtevajo èi¹èenje iz vrste nevarnih odpadkov, morajo doloèati ne le dobra raven rezervoarja in funkcionalnost, temveè tudi odpornost na po¹kodbe in nadzor pred eksplozijami. Vse te lastnosti izpolnjujejo ATEX sesalniki, zato je zelo pomembno, da jih uporabljamo v temnih pogojih, ki so vèasih povezani z zdravstvenimi tveganji in zaslu¾ki.

Z uporabo ATEX sesalnikov je mo¾no montirati veliko razliènih starih in mokrih neèistoè. Popolnoma se sooèajo z zbiranjem vseh vrst prahu, ¾lindre, odpadkov ali ¾eleza, pa tudi tekoèine. Veliko drugih tovrstnih modelov sesalnikov omogoèa, da se prilagodijo posebnim pogojem, v katerih jih je treba vzeti. Èistilni elementi sesalnikov so bili izdelani iz nerjaveèega jekla visokega razreda. Pred eksplozijo v konstrukciji, ki je povezana z akumulacijo velike kolièine neèistoè, varuje visoka sesalna sila in uporaba posebej ojaèanega in dodatno ojaèanega aluminijastega plastnega sloja. To poènejo po zaslugi najnovej¹ih pogodb in kanonov na podroèju èi¹èenja opreme, zgrajene v pravih pogojih.

Sesalniki ATEX so na voljo v drugih modelih s posodami z vsebnostjo od pribli¾no 40 do 100 l, kar zagotavlja njihovo dnevno delo dlje èasa, brez potrebe po praznjenju rezervoarja. Hkrati pa je proizvajalec sesalnika z zelo velikimi dimenzijami zagotovil udobje plavanja s sesalcem, zahvaljujoè namestitvi velikih koles in posebnega zavornega sistema.