Prevajanje sheeran razmi ljanje na glas

Simultano tolmaèenje je odlièen naèin prevajanja, ki se premika v zvoèno izolirani sobi, in oseba, ki jo zanima prevajanje, mora v ta namen postaviti v glavnem pripravljene slu¹alke in izbrati program, ki mu je dodeljen poslu¹alec. kar pomeni, da bo tolmaè znotraj zvoène izolacije poslu¹al govor govorca in ga potem prevajal, skoraj v tem èasu. Obstaja tudi vrsta prevajanja, nekateri se ¹tejejo za varianto simultanega tolmaèenja, ki se imenuje zaporedna interpretacija. Za prevajalca, ki uporablja ta prevod, se ¹teje, da je krog govornika (obièajno na preprosti strani, iz svojih pripomb pa oblikuje informacije za prevod celotnega govora. Simultano tolmaèenje na televiziji je zelo dopustno za simultano prevajanje v ¾ivo. V zvoèno izolirani sobi jih dejansko dose¾ejo usposobljeni prevajalci, ki imajo mehak in profesionalen prevod izreèenih besed, ¹e vedno pa so odloèeni, da se bojijo in znajo biti nad èustvi.

Ta stil prevajanja pa razlikuje veè stvari. Prviè, ljudje, ki prevajajo za televizijo, morajo imeti glas, ki ceni mikrofon. Kot veste, mikrofon izkrivlja glas in oseba, ki prevaja za televizijske potrebe, mora biti veliko bolj brezhibna dikcija in glasovni ton, ki ga mikrofon karikaturno ne bo popaèil. Kar je daleè stran, simultano prevajanje vedno poteka iz zvoèno izoliranih sob. S prevodom, ki se je predvajal na televiziji, se lahko pojavi ta problem, da vèasih ne bo mogoèe postaviti zvoèno izolirane kabine. Dodatni hrup ne le izkrivlja besede govorca, temveè tudi moti, kar je naslednji element, ki ustvarja obèutek strahu in odvraèanja misli, na katere je treba organizirati in imunizirati vplive. Èe povzamemo, vèasih simultano prevajanje ne loèi hitro od prevoda na televiziji. Toda to ne spremeni dejstva, da bo ¾enska, ki izvaja simultane prevode na televiziji, delala v polo¾aju simultanega tolmaèa, v drugaènih razmerah pa lahko pride do te¾av.