Preueujemo razred onesna enosti zraka 6

Pogosto se zgodi, da se ¹kodljiv prah pojavi v smislu dela, re¹en v industrijskih ali zgorevalnih plinih ali sam v zraku. Onesna¾evanje tega standarda ¹koduje zdravju ljudi in zaposlenih v tak¹nih stanovanjih. Kaj bi potem storili, da ljudem ne bi bilo treba skrbeti za posledice uporabe onesna¾enega okolja?

Najbolj èudovita re¹itev je industrijsko odstranjevanje prahu. Postopek odstranjevanja prahu, imenovan "odsesavanje prahu", omogoèa odstranjevanje ¹kodljivih plinov, prahu iz delovnih okolij, v katerih obstaja verjetnost negativnih uèinkov na zdravje zaposlenih.

Sistemi za odsesavanje prahu so na voljo na vseh mestih, kjer se ukvarja z odstopanjem od onesna¾enja delovnih mest s suhim prahom, za katerega so znaèilni drobni delci, ki jih je treba odstraniti. Tehnolo¹ki zbiralniki prahu lahko zato sodijo v energetsko, varilno, kovinsko, ¾ivilsko ali farmacevtsko industrijo. Prah, ki je ¹kodljiv za zdravje, nastaja med proizvodnimi procesi, obièajno zaradi obdelave materialov in nalivanja nepakiranih materialov med transporterji. Treba se je zavedati avanture od zadnjega, da so nekateri prah strupeni za èlove¹ko telo in njihovo koncentracijo je treba zmanj¹ati na smisel dela z uporabo sistemov za ekstrakcijo prahu.

Da bi bili sistemi za ekstrakcijo prahu èim bolj uèinkoviti, je treba uporabiti lokalne izpu¹ne sisteme, ki jih vodijo samonosilne roke, sesalci in nape, name¹èeni v bli¾ini emisijskega centra. Obvezno morate tudi skrbeti za trajno odstranitev pra¹nih grozdov, kar jim uèinkovito prepreèuje dvigovanje in usedanje. Pomembna komponenta je tudi tesnost spojev v konstrukciji, saj bodo morebitna pu¹èanja pripomogla k izvleku prahu, kar bo vplivalo na zbiranje prahu.

V umetnosti za zdravje ljudi je vredno vlagati v industrijsko odstranjevanje prahu. Industrijski obrati bodo uèinkovito zaustavili vsa onesna¾evala, ki lahko negativno vplivajo na sistem, kar posledièno vpliva na uèinkovitost dela. Zato se ne sme pozabiti, da so naprave za odstranjevanje prahu v sektorju vèasih zahteve, ki jih doloèajo pravila in standardi na podroèju zdravja in varnosti. ©e veè, njihova uporaba prina¹a veliko prednosti, zato je vredno vlagati in pridobivati od tak¹nih re¹itev.