Pravni akti investicijski skladi

Znatna odstopanja v zakonskih predpisih, ki se dvigujejo na varnost, zlasti na obmoèjih, ki jih ogro¾a eksplozija metana ali premogovega prahu, so pomenila, da so se odloèili za njihovo zmanj¹anje z oblikovanjem ustrezne direktive. Zato je bila na podroèju con, ki so neposredno izpostavljene eksploziji, oblikovana tudi direktiva ATEX.

Ime tega pravnega akta je priznano iz franco¹èine, kaj natanèno zvoki AtmosphereEksplozivno. Osnovna naloga te direktive je bila èim bolj zmanj¹ati tveganje eksplozije metana ali premogovega prahu na nevarnih obmoèjih. V zvezi s tem se dokument, ki se preverja, pogosto uporablja tako za za¹èitne organizme kot tudi za naprave, ki se uporabljajo v bli¾ini potencialno eksplozivnih obmoèij. Tukaj govorim veè o elektriènih napravah.V skladu z zakonskimi doloèbami direktive ATEX lahko nevarnost eksplozije v zgoraj navedenih prostorih zadeva shranjevanje, proizvodnjo in uporabo snovi, ki lahko povzroèijo domnevno eksplozijo pri uspe¹nem me¹anju z zrakom ali tudi z drugo snovjo. Na podroèju teh snovi lahko omenimo zlasti vsako vnetljivo tekoèino in njihove pare, kot so alkoholi, etri in plini. Poleg tega lahko vkljuèite vnetljive pline, kot so butan, propan, acetilen. Druge vsebine so vsebovale vlakna, kot so kositrni prah, aluminijev prah, lesni prah ali premogov prah.Èeprav je nemogoèe opisati vse, kar je v tem dokumentu. Zato je treba pri prouèevanju tega normativnega akta na splo¹no omeniti, da doloèa vse pogoje in priporoèila na podroèju naèrtov in orodij, ki se uporabljajo v eksplozivnih conah. Podrobne informacije pa lahko izberete v svojih dokumentih. Ne smemo pozabiti, da novi dokumenti, ki urejajo podroèje eksplozijskih con z metanom ali premogovim prahom, ne morejo biti v nasprotju z nasveti ATEX.©e vedno je treba opozoriti, da mora biti vsa oprema, ki se uporablja na nevarnih obmoèjih, dovolj oznaèena z oznako CE, kar pomeni, da je bilo to orodje podvr¾eno postopku ugotavljanja skladnosti, ki ga je izvedla prigla¹ena dru¾ba.

Nova direktiva o re¹itvi (èe se tako imenuje direktiva ATEX v primeru neupo¹tevanja orodja v eksplozivnih prostorih ka¾e, da lahko dr¾ava èlanica spro¾i ukrepe za umik tak¹ne opreme.