Potrditev znanja jezika erasmus

Biti èlovek sveta se obvezuje. Rastemo v svetu, v katerem potovanja do najbolj oddaljenih kotièkov sveta nimajo veè le nerealnih otro¹kih sanj. Da bi se premaknili na popolnoma novo resnico, nam zdaj ni treba iti na delo, vse kar moramo storiti je, da pridemo na letalo in po nekaj urah, pre¾ivetih na nebu, se bomo spet ustavili na kopnem, da bi spoznali razliène kulture 180 stopinj. Zato je pomembno, da se nauèimo jezikov drugih in jih ohranjamo v komunikacijskem stanju.

Po teh podatkih na svetu deluje 201 dr¾av. ©tevilni med njimi imajo poleg svojih loèenih vsebin in naèinov tudi na¹ individualni, edinstveni uradni jezik, vèasih zelo sam. Na njihovem obmoèju so se razvila tudi regionalna nareèja, kot je na primer ka¹ubsko ali ¹lezijsko nareèje. Na ¾alost tudi èlovek z nadpovpreènim, celo izjemnim spominom, ki mu je zagotovil strokovni nadzor nad veè kot sto jeziki, ni pri¹el na svet. Èe realistièneje pristopimo in analiziramo celo na¹o neposredno okolico, lahko opazimo, da bo med va¹imi prijatelji te¾ko najti osebo, ki pozna veliko veè kot tri tuje jezike.Delovanje nekaterih poklicev je tesno povezano s specifiènim odnosom z ljudmi iz drugih delov sveta. Èe se ne moremo imenovati hiperpoliglot, ne govorimo popolne angle¹èine, nem¹èine, franco¹èine, ¹pan¹èine, norve¹èine ali italijan¹èine, pri nas bo pri¹el tolmaè s svetovanjem. To je nekdo, ki nas lahko spremlja na poslovnih sreèanjih z oddaljenimi izvajalci in prevaja besede, ki jih obe strani nenehno predlagata. Tak¹na re¹itev bo pravilna v dr¾avi, èe hoèe, da moèno obremenjujemo in profesionalno izstopimo, ne bomo prevzeli prevajalca v strukturi pametne aplikacije aplikacije, zato bo te¾ko vpra¹ati sogovornika, da bo zabele¾il vsako pozornost, tako da bomo lahko ovire preverijo njen pomen v slovarju, ki ga je pripeljala pod roko. Tolmaè ne bo le izbolj¹al vodenja poslovanja, temveè bo tudi v oèeh uporabnika izgledal kot resna zaupanja vredna oseba.