Poroeilo o po kodbi opreme po vzorcu neurja

Brezposelne osebe, ki so prijavljene v zavodu za zaposlovanje, lahko predstavljajo 40.000 oseb subvencije, èe se odloèijo za ustanovitev podjetja. Postopek ni preveè zapleten in obseg financiranja spodbuja tveganje.

Da pa bi zaèeta dejavnost prinesla prièakovani uèinek, se je treba pripraviti nanj. Pri izbiri panoge je treba pri pripravi poslovnega naèrta upo¹tevati vsa javna in pravna bremena, ki jih je treba kupiti, ter dodatne omejitve zaradi davènih raèunov.

Pri registraciji je treba natanèno doloèiti vrsto poslovnega dela, ki se bo izvajalo, obliko obdavèitve in se naroèiti na Urad za socialno varnost. Z mo¾nostjo plaèevanja premij pod ugodnej¹imi pogoji vpi¹emo v besedilo ZUA simbol 05700. Ni¾ji prispevki za socialno varnost se plaèajo 24 mesecev.

Vrsto gospodarskega dela, ustvarjenega za polo¾aj fiziènih oseb, bo doloèilo datum namestitve blagajne. V nekaterih primerih mora biti blagajna name¹èena pred prvo prodajo, v naslednjem na doloèen datum, v novih primerih pa po dose¾enem doloèenem prometu. Zato morate vnaprej iskati dobro napravo. Krakovske blagajne ponujajo ¹iroko paleto davènih naprav, prilagojenih izbranim panogam.

Registracija blagajne poteka v dveh fazah. Najprej obvestite pristojni davèni urad o namenu namestitve fiskalnega - ta rok ni ustrezen, zato je obvestilo mogoèe dati v naslovu celo dan pred namestitvijo. Nato v 7 dneh po namestitvi obvestite urad, da je blagajna name¹èena. Èe je bila blagajna name¹èena na trenutni datum, so bili pisarni predlo¾eni ustrezni dokumenti, lahko zahtevate povraèilo stro¹kov nakupa v vi¹ini 700 PLN, vendar ne veè kot 90% denarne vrednosti.

Druga pomembna odloèitev zadeva DDV. V nekaterih primerih je vredno prijaviti se kot davèni zavezanec za DDV, vèasih je koristno odlo¾iti vsaj do prese¾ka doloèenega prometa - tj. 150.000 PLN. V izbranih panogah, npr. Trgovini z gorivi ali plemenitimi kovinami, ni podatkov o uporabi izjeme, zato se morate na dan registracije poslovne dejavnosti prijaviti za tiskanje DDV-R.