Po arni pregled stavbe

Brezplodna odprtina je orodje, ki prepreèuje vstop plamena v sobo. Tako je eksplozijsko obmoèje blokirano z zapornim ventilom.

Brezvodno odzraèevanje je naèin za za¹èito procesnih naprav pred ¹kodljivimi uèinki eksplozije. V okviru brezvodnega odzraèevanja se tlak eksplozije na povr¹ini aparata zmanj¹a na doloèeno raven. Èe tlak dose¾e nastavljeno ceno, so odprte plo¹èe za razkladanje ali protieksplozijske lopute. Poleg njihovega zaèetka v okolju so organizirani tudi prekomerni pritisk, plamen in nezgoreli in po¾gani izdelki.Naèin brezvodnega odzraèevanja lahko naèeloma obstaja v zaprtih prostorih zaradi dejstva, da po¾arni izdelki ne bodo prodrli v za¹èiteno napravo.Priporoèamo nekaj novih tipov naprav, ki so lahko praktièni v obmoèju brezvodnega prezraèevanja. Predvsem je na voljo triplastna varnostna plo¹èa in enoplastna plo¹èa za razbremenitev.Troslojna varnostna plo¹èa meni, da je naloga preveè za¹èitena pred prekomernim tlakom ali vakuumom z razbremenitvijo eksplozije.Naloga enoslojne plo¹èe za razbremenitev je za¹èita sistemov pred uèinki eksplozije, ki se izvede z razbremenitvijo eksplozije. Lahko vidi izvedbo v ciklonih, filtrih, silosih ipd. Napravo lahko verjetno uspe¹no uporabimo v tak¹nih insolacijah, kjer je sestavljen iz nizkega delovnega tlaka. Eno-plastna plo¹èa se uporablja v ¾ivilski in farmacevtski industriji. Uporablja se lahko v sanitarni sferi poleg sterilizacije. Naprava, ki jo je treba oèistiti z metodo SIP / CIP