Otro ka oblaeilna vrzel

https://neoproduct.eu/si/chocolate-slim-unikaten-hujsanje-cocktail-z-okusom-najboljse-cokolade/Chocolate slim Unikaten hujšanje cocktail z okusom najboljše čokolade

Pri pra¹enju zraka z razliènimi vrstami prahu prevladuje resnièna nevarnost eksplozije. Lesni prah, fini premogov prah in pra¹ne barve so lahko enaki. Uèinek velike kolièine drobnih zrn prahu razliènega izvora lahko povzroèi eksplozije. V¾igajte v ¾ivo zaradi odprtega ognja, elektriènih isker, elektrostatiènih tokov ali strojnih elementov, ki so ogreti na veliko temperaturo.

Da bi zmanj¹ali nevarnost eksplozije in eksplozije, so sistemi za ekstrakcijo prahu koristni. Najvi¹jo uèinkovitost naprav za zbiranje prahu zagotavljajo lokalni izpu¹ni sistemi, ki so lahko v obliki samonosnih roèic, sesalcev ali streh, ki so blizu vira emisij onesna¾evanja. Vsako pra¹no grozdo je treba trajno odstraniti, tako da ne bom pri¹el, da bi razumel in ponovno pra¹il. Priporoèljivo je, da posodo za prah redno izpraznite.

Naprave za ekstrakcijo prahu morajo biti tiho s svetovanjem po atexu. Ventilatorji in filtri se uporabljajo, ki so skupni s sedanjimi standardi. Namestitev atexa (instalacija atex v obièajno razlièico je name¹èena iz eksplozijskih plo¹è, ki vsebujejo filter proti eksplozijam. Filtri so lahko edinstveni ali jih je mogoèe ponovno uporabiti.Eksplozija prahu v strukturah povzroèa, da membrana predvaja, eksplozivne pline, ki se oddajajo v ozraèje tako, da ne ¹kodijo filtru.

Dodatna oprema za ekstrakcijo prahu se lahko uporabi za ga¹enje isker ali novih sistemov za uga¹anje isker v notranjosti naprave z uporabo ogljikovega dioksida. Vratni du¹ilci morajo biti name¹èeni na prezraèevalnih ceveh, ki se prena¹ajo na filter. Naloga loput je za¹èititi ponavljanje plamena v instalaciji.