Nakup blagajne v stro kih podjetja

V letu 2015 se je zaradi ministrstva za finance bistveno zmanj¹alo ¹tevilo davènih zavezancev, ki so bili izvzeti iz obveznosti registracije prodaje z uporabo snemalnih naprav. Klièe, da je blagajna ali fiskalni tiskalnik nujen nakup za skoraj vsakogar, ki vodi podjetje.

V nekaj letih se spremembe postopoma uvajajo v predpise, v letu 2016 se v sodobnem obsegu niè ni spremenilo, vendar je omejitev 20.000 tisoè, ki odpravlja obveznost, da imajo tak¹ne naprave, tudi majhni trgovci preèkajo precej hitro.Torej, kaj izberete, katero napravo boste videli v znani dru¾bi? Kak¹na je razlika med tiskalnikom in blagajno?Finanèna blagajna je trgovina na drobno, katere izvajanje je namestitev davènih prejemkov. Obièajno se zaène v lahkih in majhnih trgovinah, vendar bo dobro deloval tudi pri odraslih. Seveda obstajajo razlièni modeli teh institucij, npr. Prenosni (formiranje na baterije, ki veljajo tam, kjer obstajajo prostori za oskrbo z elektrièno energijo in uspeh ¾ensk, ki pogosto po¹iljajo individualno ekonomsko vlogo v tovarni kupca. Tak¹na skupina vkljuèuje druge vrste ponudnikov storitev, npr. Storitve popravil, prodajalce od vrat do vrat in celo odvetnike. Prednosti blagajne so ni¾ji stro¹ki nakupa kot tiskalniki in nedvomno dejstvo, da je za njegovo upravljanje potreben le prodajalec.Novitusov fiskalni tiskalnik predvideva pisanje prihodkov iz transakcij in dajanja prihodkov. Vendar pa je razlika v tem, da je ni mogoèe storiti sama, ampak mora delati z raèunalnikom, ki je dober prodajni program. To razlago ¹e posebej uporabljajo institucije, ki so zelo velika tr¾na baza in so ¾e opremljene z raèunalniki, opremljenimi s prodajno programsko opremo, npr. Za izdajanje raèunov z DDV. Prikljuèitev tiskalnika vam omogoèa ne samo tiskanje potrdil ali raèunov, temveè vam omogoèa tudi samodejno shranjevanje blaga (zdaj v èasu izdaje raèuna. Druga prednost tega pohi¹tva je naèin vpogleda v skladi¹ène oblike blaga (prek prodajnega programa in uporaba razliènih rabatov, npr. "Kupi dva skupaj". Slabosti tiskalnikov so tako visoka nabavna vrednost in potrebna raèunalni¹ka zdru¾ljivost.