Modularni ueni naert elektronskih tehnikov

Program Optima je mre¾a ¹tevilnih integriranih modulov, ki temeljijo na isti podatkovni bazi. Glede na posebnosti posameznega podjetja se lahko moduli prosto zdru¾ujejo. Program ustvarja namesto Microsoftovega omre¾ja (mo¾no delo z enim uporabnikom poleg on-line razredov (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali veè.

https://ni-c.eu/si/

Program Optima deluje samo na podlagi Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (razlièica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se seznanite z drugimi zahtevami za konfiguriranje internetne opreme in vsebino licence spletnega mesta. Kadrovski sistem je namenjen mladim in srednje velikim podjetjem. Odlièno deluje z dodatnimi moduli, kot so izdajanje raèunov, upravljanje in trgovanje z revijo. Omogoèa:- registracija zaposlenih,- poravnava plaèil ob upo¹tevanju odsotnosti, nadur, \ t- preverjanje odsotnosti delavca, dni dopusta,ustvarjanje kozmetike za objavo delovnih seznamov,- poravnava pogodb, \ t- obraèunavanje odsotnosti v kombinaciji s star¹evskim, star¹evskim dopustom, porodni¹kim dopustom, drugim dopustom ob rojstvu otroka, \ t- delitev nadomestila v gotovini in prenosi z navedbo ustreznega banènega raèuna, \ t- poravnava pogodb, ki se ¹tejejo s tujci, \ t- izraèun in tiskanje davènih napovedi, \ t- ustvarjanje dokumentov o èlove¹kih virih kot pogodbe o zaposlitvi, dopolnitve pogodb,- priprava izjav za PFRON in pomo¾nih izpisov za DEK-II in DEK-I-0- arhiviranje kadrovskih obrazcev,- poravnava prejemkov zaposlenih v tujini.Modul kadrovanja in plaèe je dodatno delo kot storitve posojil in posojil. Lahko se kombinira z organizmom Comarch ERP XL z naèrtom Comarch ERP Altum z mobilnimi aplikacijami: Comarch ERP e-Pracownik in mobilna flota Comarch ERP. Pravilna uvedba informacij v organizem Optim bo omogoèila uèinkovito organizacijo kadrovske slu¾be in sekretariata. Modul sodeluje z organizacijo plaènika, ki vam omogoèa poravnavo z Zavodom za socialno zavarovanje.