Modni oblikovalci h m

V soboto je bila prikazana najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ogromno gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci ustvarili za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli kar nekaj znanih osebnosti, novinarjev in politikov.Predstava je bila izpopolnjena do najmanj¹e podrobnosti in polnost je potekala brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo uporabo so bile uporabljene popolnoma naravne in zraène tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili najbolj premaknjeni z zraènimi, barvitimi maxi krili, ki so bili povsem kvaèkani. Poleg njih so bili navdu¹eni tudi s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Za majhna oblaèila so oblikovalci predlagali ljudem, med drugim pletenim klobukom, pomembna kro¾i¹èa, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroke, izdelane posebej za novo situacijo. Obleka je bila plaèana osebi, ki je èakala, da ostane anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najbogatej¹e zbirke. Dohodek iz tekoèe dra¾be se prenese na zasebno siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène moène in tudi prijazne kampanje. Njeni lastniki so veèkrat vrnili svoje rezultate za prodajo, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka prispela v skladi¹èa ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da bo blagovna znamka vzpostavila spletno trgovino, v kateri bodo na voljo zbirke, razen v stacionarnih trgovinah.Na¹e lastno oblaèilno podjetje je eno najglobljih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. V vsaki regiji je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa veliko najbolj zanimivih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Sèasoma to ime deluje v zbirkah v sodelovanju z velikimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo resnièno veliko priznanje, da so ¾e pred zaèetkom trgovine pripravljene v celotni èakalni vrsti zgodaj zjutraj. Te zbirke gredo isti dan.Èlanki te ustanove iz veè let u¾ivajo veliko priljubljenost med potro¹niki, tako na koncu kot tudi v tujini. Ko pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je dosegla, in ki i¹èejo rezultate, ki so najvi¹je vrednosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo za ¾ivilsko industrijo