Metalurgija na poljskem

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne vkljuèuje le plastiènih procesov oblikovanja in livarn, ampak uporablja tudi skupinske raziskave v makro mejah. Trenutni namen je ponavadi odstraniti poskuse na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je podroèje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. Vendar pa se je, odvisno od nove vrste mikroskopov, metalurgija zaèela spreminjati. V novem èasu so potrebne v knjigi z in¾enirskimi temami. Danes so metalografski mikroskopi zelo privlaèni na tem podroèju, ki se med drugim uporabljajo za testiranje kovinskih vzorcev ali veè prebojev. To je tehnika slikanja, ki se odstrani na neprozornih vzorcih. Pri metalografskih mikroskopih lahko med drugim vkljuèimo elektronske mikroskope, ki omogoèajo analizo strukture na atomski plo¹èi in svetlobnih mikroskopih, kar predstavlja manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj zaradi tega lahko najdemo razliène vrste mikrorazpok v blagu ali njihovo iniciacijo. Mo¾no je tudi izraèunati dele¾ faze in doloèiti natanène faze. Zahvaljujoè temu lahko ocenimo ¹tevilo in vrsto vkljuèkov, poleg tega pa ¹e veliko drugih pomembnih elementov iz vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo natanèno opazovanje strukture materiala, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka najdemo napake v materialu. Vendar pa je, da je storitev te vrste pohi¹tva te¾ka. Ta dejavnik izku¹nje naj bi na njem izvajali le usposobljeni delavci.