Majhna blagajna

Fiskalni prejemek je dokaz o nakupih v trgovini. Pomaga nam, da preverimo, ali se plaèilo iz prodajnih polic dejansko strinja z izraèunom zneska, zato lahko prijavimo morebitno prito¾bo, ki je ¹e vedno v trgovini. Poleg tega potrdilo nam daje raèun porabljenega denarja, zaradi katerega je zelo enostavno skrbeti za va¹e stro¹ke.

Prejemnik ima tudi ¹tevilne pomembne informacije, ki niso nujno povezane s kupljenimi izdelki ali njihovimi cenami. In seveda ena od najpomembnej¹ih informacij, ki jih natisne na blagajni register Elzab alfa, je ime davènega zavezanca, ki vzpostavi dejavnost in naslov njenega registriranega sede¾a. Druge informacije so davèna ¹tevilka, datum in èas izpisa potrdila ter ¹tevilka blagajne in blagajne. Soglasje k problemu ¹tevilke blagajne je ¹e posebej pomembno, èe moramo vlo¾iti prito¾bo glede doloèenega izdelka. Potrdilo je izjemno pomemben dokaz prodaje ne le za mo¹kega, temveè tudi za prodajalca in davènega urada. Zahvaljujoè dejstvu, da blagajna registrira prodajo vsakega blaga, je te¾je skriti prodano blago, zato se je te¾je izogniti plaèilu davka. Ministrstvo za finance je sprejelo dokonène odloèitve, da druge skupine poklicev oblikuje potrdilo o prejemu. In seveda so to npr. Frizerji in taksisti. Vedno je treba zapomniti, da vsako leto v predpostavki uvaja nove izdelke in da je obveznost lastnine iz blagajn registra odgovorna za druge panoge. Druga dol¾nost, ki je v podjetju, ki uporablja finanèna sredstva, je za¹èititi kopijo prejemkov. Zadnji je potreben pri uspehu nadzora davènega urada. Medtem ko ni bilo predolgo, da bi kopirale kopije potrdil, je mogoèe te kopije hraniti na posebnih pomnilni¹kih karticah, kar pomeni, da plaèujejo precej manj prostora. Lastnik orodja je prisiljen vsakodnevno pregledati blagajno, èe pa naprava ne uspe, jo je treba preprosto pretvoriti v funkcionalno blagajno. Dokument, ki potrjuje nakup, je zelo pomemben in ga moramo ¹e vedno dr¾ati med seboj. Tam bo tudi zadnja od va¹ega edinega dokazila o nakupu, kar bo izredno pomembno pri prito¾evanju na kupljeni izdelek.