Intimni organi

Vaginalna biocenoza je diagnostièni test, ki vam omogoèa, da ocenite stopnjo èistosti vagine, njene biologije, flore in razmaza. Biocenoza so mikroorganizmi, ki naseljujejo vaginalni epitelij in vplivajo na pravilno delovanje ¾enskih reproduktivnih organov. Najpomembnej¹e je ¾ivljenje normalne biocenoze, pritisk nanj pa vpliva kirur¹ki poseg, neupo¹tevanje higiene, hormonske ravni, nekontrolirana uporaba antibiotikov in spolne navade.

EcoSlim

Biocenoza vagine je sestavljena iz jemanja brisa iz luknje v naèrtu za testiranje izloèanja. Zahvaljujoè temu lahko vidite, katere vrste mikroorganizmov ¾ivijo na dru¾inskih potovanjih in niso na¹li nobenih patogenov ali vnetij. Biocenoza zagotovo obstaja brez zdravni¹ke napotnice. Tak¹ne preglede mora opraviti ¾enska, ¹e posebej, èe se pojavijo njeni simptomi vnetja, ki jih spremlja srbenje iz srbenja in srbenja, vaginalni izcedek in vnetje seèil. Ta metoda lahko uspe¹no nadzoruje potek vaginitisa. Ne morete uporabljati nobenih vaginalnih zdravil eno uro pred testiranjem ali uporabljati antibiotike v kakr¹ni koli obliki. Tudi spolni odnos je treba prekiniti dva dni pred naèrtovanim pregledom. Meseène krvavitve iz genitalnih metod so tudi razlog, da ne morete zaèeti z biocenozo. Kar se tièe same ¹tudije, vaginalno biocenozo opravi ginekolog na ginekolo¹kem stolu. Bris, bris ali urinarni trakt dobite s tanko ¾ico ali zlo¾encem. Test je neboleè, v vnetnih korakih pa lahko uporabimo nekaj nelagodja. Na sreèo ne traja dolgo, ker je le nekaj minut. ®ica z izcedkom iz no¾nice je pod mikroskopom toèno na mestu odkrivanja mo¾nih patolo¹kih mikroorganizmov. Zato ni invazivnega pregleda, zato ga lahko nosite in se vrnete na svoje naravne dol¾nosti. Dober rezultat, ki ga prièakujejo vse ¾enske, mora pokazati prisotnost bakterij, ki proizvajajo kisline. Èe so bakterije in bele krvne celice, bomo omenili naslednji korak. Iz èakalne vrste, v tretji fazi, se dr¾i majhnega razvoja bakterijske flore, prav tako velike vsote patolo¹kih mikroorganizmov. V èetrti fazi pa so glivice ali trihomone.