Industrijski obrat ki je taljen elezo iz elezove rude v plav ni peei

Veliko dobrih dejavnikov se povezuje z dobièkom uspe¹nega proizvodnega obrata. Njihova pijaèa je izbira proizvedenih izdelkov, ki jim trg zahteva kolièino. Ne smemo pa pozabiti, da je vrednost ponujenih proizvodov doloèena z uporabljeno metodo proizvodnje in pogoji, ki jih bomo zagotovili v proizvodnih prostorih.

Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu - vse je predpostavljeno iz zasnove©tevilne industrijske panoge zahtevajo profesionalen in zasnovan prezraèevalni sistem v kombinaciji z naèrtom za zbiranje prahu. Zaèen¹i z delom hrane in pripravo na metalurgijo ali livarstvo, moramo zagotoviti delovne pogoje, ki ustrezajo standardom, ki se zahtevajo za zadevne industrije. Projekt sistema za odsesavanje prahu je projektiranje sistemov za zbiranje prahu, ki zajemajo vrsto dela, ko so tudi oprema in materiali, iz katerih so pridobljeni v proizvodnih halah. Kljuènega pomena je lokacija kanalov, ki najdejo predstavitev v smislu pra¹ne tvorbe. V bli¾ini delovnih mest, ki so ¹e posebej izpostavljena poveèanemu onesna¾enju zraka, je koristno uporabiti lokalno odsesavanje, odsesavanje stojala ali posebne pokrove. Izpusti prahu na njihovem izvoru prispevajo k izbolj¹anju delovnih pogojev in izbolj¹anju proizvodnje. Vendar si ne moremo dovoliti, da bi ustvarili ¹tevilne vire zraèenja toèk. V tem primeru lahko uporabimo sistem zoniranega èi¹èenja zraka v celotni proizvodni hi¹i, ki dobro zasnovan prah zajame enako uèinkovitost kot naprave na velikih delovnih mestih.

Slabosti te re¹itveNaroèanje posameznega projekta sistema za zbiranje prahu prina¹a ¹tevilne oprijemljive koristi, ki jih moramo zavedati. Obstaja nalo¾ba ne le v zdravje zaposlenih, temveè tudi v poveèanje zanesljivosti proizvodnih linij. Novi in tehnolo¹ko napredni sistemi za filtriranje zraka morajo podpirati vsako proizvodno hi¹o, ki se ¾eli pohvaliti z izdelki najvi¹je vrednosti.