Ginekologija wum

Ginekologija poteka do konca. Obstajajo novej¹i naèini za preuèevanje èlove¹kega telesa. Vse manj invazivne in ¹e bolj natanène. Velik problem pri spolnem odnosu ¾ensk je rak materniènega vratu, ki je v zgodnji fazi njegovega odkrivanja popolnoma ozdravljiv.

Èeprav je v uspehu opaziti moteèe simptome, ki so lahko posledica take bolezni, se morate nemudoma prijaviti pri specialistu na kolposkopu, da izkljuèite bolezen. Kot posledica pomanjkanja resnosti s simptomi je verjetno, da je re¹itev maternice.

Tak¹ne raziskave se oblikujejo s kolposkopom. Niè drugega kot mikroskop s spekulumom. Spekulum se vna¹a v vagino z zdravim pripravkom, da preveri reakcijo, ki prevladuje v no¾nici. Ta mikroskop bo zadnjemu omogoèil tridimenzionalni uèinek in povzroèil tudi poveèanje po¹kodbe do desetkrat, tako da bo ginekolog lahko pravilno pregledal vaginalno in vratno steno, da bo skrbno ocenil, ali obstajajo spremembe. Morali bi se pripraviti na ¹tudijo. Ginekolog vam bo verjetno dal navodila, kako se za¹èititi pred testom. Najprej bi se morali odpovedati spolnemu stiku tudi z ginekolo¹kimi izku¹njami teden dni pred naèrtovanim pregledom.

®enska, ki je podvr¾ena kolposkopskemu pregledu, se obièajno pojavi na posameznem ginekolo¹kem stolu. Tak¹en pregled obièajno traja nekaj minut. Èe so uèinki moteèi, lahko ginekolog odredi odstranitev odseka maternice, nato pa se boste morali do doloèene mere ustaviti zaradi kakr¹ne koli telesne dejavnosti, saj bo pomembno, da se poèutite zelo te¾ko. V tej napravi so pomembni tudi ergonomski parametri, saj je v tem èasu delovno orodje.