Gastronomska oprema tricity

V sodobnem èasu si ne moremo predstavljati, da so v oddaljenih gastronomskih prostorih, kjer se veliko ¾ensk pomika, veliko no¾a rezali z mesom, sirom ali zelenjavo. Kuhinja mora biti rezalnik. Res je, da ni najcenej¹a gostinska oprema, ampak zelo koristna in zato je vredno vlagati v to.

https://proengine-ultra.eu/si/ProEngine Ultra - Kondicioniranje goriva, ki vam bo prihranilo veliko!

Mleèni rezalnik je namenjen za rezanje vseh vrst hrane. Lahko ga nare¾emo na mehke paradi¾nike, sir razliène trdote in su¹eno meso od mehkega do te¾kega. Zaradi veènamenskosti je to nepogre¹ljivo gastronomsko orodje v restavracijah, hotelih, barih, ¹olskih in bolni¹niènih menzah. Gastronomski prostori, ki obèasno zagotavljajo kulinariène storitve. Prav tako je vredno, da se nahajamo v gostinskih imenih, trgovinah, stojnicah z mesom, sirom, mesom. Rezalnik lahko gre tudi po vrstnem redu notranjosti na¹ih gospodinjstev. Je dobra oprema, saj lahko v majhni fazi zmanj¹a velik odmerek izdelkov. Ta olaj¹a delo èloveku, prihrani njegov èas in moè, ki jo je potreboval za izbiro pri rezanju z roko. Med ponudbami v trgovini so tudi specializirani rezalniki, ki se uporabljajo za rezanje samega izdelka, npr. Sira. V vsakem primeru pa je servisiranje rezalnika temno in popolnoma varno. Rezalnik mesa ima mizo za hranjenje, ki je prilagojena za rezanje polen hrane. Rezanje se opravi z gravitacijo, tako da brez pritiska na hrano. Med rezanjem premikajte mizo za hranjenje, tako da dr¾ite roèaj, ki je pritrjen na mizo. Za uspeh rezanja ostankov izdelka uporabite tlaèno plo¹èo, ki je name¹èena na zatiè pod podajalno mizo. Tak¹na komisija bo omogoèila, da se material razre¾e v dr¾avo, sicer ne bo odpadkov. Rezalnik izpolnjuje vse sanitarne zahteve. Zato je nakljuèje, da so vse povr¹ine stroja, ki se nameravajo nana¹ati na narezano hrano, izdelane iz nerjavnih tem. Sam no¾ je pomemben med najpomembnej¹imi elementi in pomembno je, da je strogo oster. V opisanem rezalniku je brus, ki je pritrjen nad robom no¾a, omogoèil ostrenje no¾a. Rezalni avtomobil se poganja z motorjem preko pol¾nega orodja. Po vsaki uporabi se rezalnik zlahka oèisti, saj je razstavljanje posamezne strani zelo enostavno, ne potrebuje orodja.