Gastronomija kalisz

Izraz "coaching" (tj. Usposabljanje, ki je angle¹èina, je ime interaktivnega procesa usposabljanja, ki se izvaja s pomoèjo tehnik, povezanih s psiholo¹kimi ¹olami. Nato obstaja model usposabljanja zaposlenih, ki je sestavljen iz izvajanja procesa odloèanja v smislu odgovarjanja na njihove poklicne zadeve, ki pomaga drugim ljudem ali uradom, da pospe¹ijo razvoj in podjetju omogoèijo izbolj¹anje. & na primer v klubu s svojim poslovanjem, razvojem kariere in dodatno razpravljajo o vpra¹anjih glede medosebnih odnosov s svojimi tipi.

Strokovni coaching omogoèa strankam, da sprejemajo ustreznej¹e odloèitve, v celoti izkoristijo svoje predispozicije, opredelijo svoje projekte in se osredotoèijo na optimizacijo aktivnosti za njihovo doseganje. Coaching je proces samoupravljanja, katerega najpomembnej¹a toèka je izbolj¹ati samozavest stranke in pokazati podporo pri prostem izvajanju predvidenih vlakov na podlagi njegovih osebnih projektov in intelektualnih programov. Druge znaèilnosti usposabljanja za zaposlene v strukturi coachinga so:

in¹truiranje je popolnoma prostovoljno;trener nima pravice, da stranki dodeli oporoko;ne uèi ljudi, temveè jim omogoèa samo oblikovanje;narejena je na podlagi vpra¹anj in spodbuja razmi¹ljanje;za mnenje stranke mora obstajati ozraèje spo¹tovanja in pomoèi;konec je, da naredimo zavestne spremembe.