Fizieni pretok blaga

Make Lash

Osnovne predpostavke Evropske skupnosti

Natanèen odgovor na vpra¹anje "kaj je certifikat CE?" odvisna od re¹itve osnovnih predpostavk, da je Evropska unija. Izkazalo se je, da so osnova za njegovo delovanje tri naèela: prosti pretok blaga, ljudi in kapitala. Za izvajanje zgoraj navedenih naèel so se dr¾ave èlanice EU odloèile, da odpravijo vse ovire za trgovino znotraj Skupnosti in so se dogovorile tudi o skupni politiki, ki je v stiku s partnerji zunaj EU. Zahvaljujoè skupnostnemu trgu je bilo ustvarjeno obmoèje izmenjave, podobno zadnjemu, ki ima nalogo meriti eno dr¾avo. Dobila je ime enotnega evropskega trga ali skupnega trga.

Skupni lokalni trg in uvajanje blaga za nakup

Ena izmed najbolj priljubljenih ovir, povezanih s trgovino med dr¾avami, so nacionalne zahteve glede oblike in varnosti proizvodov. V vsaki dr¾avi so obstajala razlièna pravila in norme, ki so se med dr¾avami zelo razlikovale. Proizvajalec, ki je ¾elel ponuditi na¹e izdelke v naslednjih dr¾avah, je moral vsakiè izpolnjevati osebne zahteve. Nenazadnje je zaradi odstranitve ovir za trgovino treba odpraviti te razlike. Standardov, povezanih z nakupom blaga, ni bilo mogoèe odpraviti. Zato je poenotenje norm v celotni skupnosti postalo ena re¹itev, zaradi katere so trgovinske menjave veljale za enake zahteve.

V prvi fazi se je posku¹alo urediti predpise EU v zvezi z danimi kategorijami blaga in proizvodov. Od skrbi za visoko stopnjo kompleksnosti in dolgotrajnih procesov je bila tak¹na re¹itev opu¹èena.

Re¹itev bi bila uvedba poenostavljenega dodatka k vpra¹anju tehniènega usklajevanja. Doloèene so bile bistvene varnostne zahteve za doloèene skupine izdelkov, ki jih je treba nujno izvesti pred nakupom izdelka ali materiala na resniènem evropskem trgu.

Podjetniki zunaj EU, ki nameravajo uvesti material za trgovanje na trgu Skupnosti, npr. Iz Turèije, morajo svoj proizvod uskladiti s predpisi in standardi EU o kakovosti. To dejstvo je v njihovih rokah.

Ustvarjeni so bili usklajeni standardi, s katerimi podjetniki vedo, katere osnovne zahteve je treba izvesti. Vendar ta pravila niso obvezna. Podjetnik lahko na preostali naèin doka¾e, da je njegov izdelek primeren za nakup na trgu Skupnosti.

Certifikat Ce - izjava proizvajalca

Oznaka Ce ni niè drugega kot izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje osnovne zahteve direktiv, ki ga obravnavajo.V njem je znak osebe izjave proizvajalca ali poobla¹èeni zastopnik. Potrjuje, da je izdelek izpolnjeval osnovne zahteve iz pravil za zadevni izdelek. Da potem ¾ivi¹ nekaj ali nekaj razliènih direktiv.

Zakonodaja Skupnosti predvideva domnevo o skladnosti in izvajanje minimalnih zahtev v zvezi z varnostjo za proizvod z oznako CE.

CE certifikat je rezerviran za neodvisno odgovornost proizvajalca ali poobla¹èenega zastopnika. Rezultat je dokaz, da izdelek ustreza strogim zahtevam direktive. Da bi preverili to dejstvo, poteka postopek ugotavljanja skladnosti in po pozitivnem preverjanju izda izjavo o skladnosti. Postopki ugotavljanja skladnosti se lahko razlikujejo glede na tveganja, povezana z uporabo doloèenega izdelka. Èim veèja je nevarnost uporabe sadja in veèja nevarnost, veè postopkov mora opraviti proizvajalec ali poobla¹èeni zastopnik. V izbranih primerih je koristno izpolniti zahteve celo ducat standardov Skupnosti.