Erpalke s pozitivnim pomikom ppt

Membranska èrpalka ni niè drugega kot tradicionalna èrpalka s prisilnim pretokom, pri kateri je prvo delovno telo gumijasta ali plastièna membrana, ki se vleèe s posebnim vzvodom. Membranske èrpalke so obièajno dobavljene s stisnjenim zrakom ali tekoèino. ®ivljenje teh naprav je vzeto iz èasa hranjenja s stisnjenim zrakom ali tekoèine iz membran. Vse membrane so med seboj povezane s skupno osjo. Vsaka diafragma, ki naredi dovod krme, samodejno vgrajuje drugo membrano v bli¾njem slogu, ki je potem sesana v mediju. Naslednji delovni cikel membranskih èrpalk je vedno omenjen z obratnim obsegom delovanja.

Za kaj je priporoèena èrpalka?Membranska èrpalka je zelo pogosta in, kar je najpomembneje, zelo uèinkovita èrpalna raztopina, ki je namenjena predvsem stiskanju ¹tevilnih razliènih medijev, tudi tistih, ki so kemièno agresivni, kot tudi mediji z visoko gostoto in moèno viskoznostjo. Moderna pnevmatska membranska èrpalka lahko deluje na toploto zaradi dejstva, da je sposobna veliko obèutljive samosesalne strani.

aplikacijaMembranska èrpalka ima zelo velike aplikacije, ki jih najdemo predvsem pri obdelavi vode. Med drugim se odlièno dr¾i èrpanja flokulancev, kemikalij, sedimentov in suspendiranih trdnih snovi. Membranska èrpalka je odporna na delovanje klorovodikove kisline, ¾eleza in klorida, zato so tak¹ne aplikacije na¹le v novih èasih. Tak¹ne èrpalke v barvni in tiskarski industriji so pogosto neusmiljene. Od zadnje èase je membranska èrpalka, ki jo uporabljamo hkrati, tudi v sanitarnih pogojih tudi v strojni¹tvu.