Du evne bolezni sennik

Vedno enostavnej¹i naèin za shranjevanje ¾ivil je shranjevanje v vakuumu. Zakaj se vakuumsko pakiranje hrane poka¾e kot najvarnej¹i sistem, ko ga zapustite?

Koristi za zdravjeDajanje hrane v vakuumski prostor jih postavlja pred dostop nevarnih mikroorganizmov. Vakuumski stroj odteka iz posode, v kateri se gleda hrana, zrak skupaj z mikroorganizmi v njem. Zaradi tega hrana, ki se uporablja pri tej obdelavi, ostane sve¾a dlje. Dodati je treba, da je sodobna embala¾a pomembna vrednost hrane za insekte, ki prena¹ajo bakterije in viruse.

Vrednosti okusaVakuumske posode lahko shranjujejo suhe in mokre izdelke. Moka in sladkor zaradi te tehnike se ne strdita niti ne zahtevata naknadnega pregleda. Mokri izdelki ne izgubijo svoje elastiènosti in soènosti, kar najpogosteje doloèa njihov okus. Med tradicionalnim skladi¹èenjem se najhitreje zmanj¹ujejo izdelki, ki vsebujejo ma¹èobo in olje. Zaradi njihovega sesanja ma¹èoba, ki jo vsebujejo, ni ¾arko. Meso in ribe imajo trajen in sve¾ okus za zadnjo tehnologijo. Prednosti vakuumsko pakiranih ¾ivil ne veljajo samo za surovine. Dokazano je bilo, da se meso hitreje marinira v okolju brez zraènega prometa.

Vakuumski stroj - opis delovanjaHranilna vreèka se najprej namesti v delovno komoro. Zapiranje pokrova omogoèa zaèetek postopka filtriranja zraka. Po odstranitvi je vreèa zaprta in hermetièno vodena. Druga tehnika vakuumskega pakiranja je vgradnja inertnega plina v posodo za ¾ivila. Po zaprtju pokrova vakuumskega stroja je posoda napolnjena s plinom in zaprta hermetièno.Uporaba vakuumskih strojev je izjemno razvit in hkrati najvarnej¹i naèin shranjevanja hrane. Roène èrpalke, ki so odprte na kvadratu, se obièajno ne odstranijo iz vsebnika, ki vsebuje hrano. Tako pripravljena hrana je dovolj, da se prilega v hladilnik, tako da bo dlje ostala dlje in bo trajnej¹a in popolnej¹a.