Direktiva eu o prevozu karamel

Direktiva ATEX v poljskem pravnem redu je bila uvedena 28. julija 2003. Prosi za izdelke, ki se oddajajo v prostorih, ki so potencialno eksplozivni. Zadevni proizvodi morajo biti izpolnjeni tako, da izpolnjujejo stroge zahteve, ne le za varnost, ampak tudi za varovanje zdravja. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

https://vari-cb.eu/si/

Pri preuèevanju doloèb normativnega akta, ki je v obravnavi, ravni varnosti in hkrati s sedanjim, so vsi postopki ocenjevanja v veliki meri odvisni od stopnje okoljske nevarnosti, ki jo bo imela doloèena naprava.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora doloèen izdelek uporabiti za uporabo v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Toda kaj je to obmoèje? Najprej govorimo o rudnikih s èrnim premogom, kjer obstaja veliko veèja verjetnost eksplozije metana ali premoga.

Direktiva ATEX ima podrobno delitev naprav v skupine. Dva sta. V ¹tevilu razredov dobimo naprave, ki so v rudniku dodeljene tudi v prostorih, ki so lahko izpostavljeni eksploziji metana. Druga skupina se pove¾e z napravami, ki so podane v poznej¹ih mestih, vendar so lahko izpostavljene eksplozivni atmosferi.

Ta direktiva doloèa bistvene zahteve za vse ljudi, ki delajo na opremi na obmoèjih z nevarnostjo eksplozije metana / premoga. V usklajenih pogodbah pa je mogoèe najti pomembnej¹e zahteve.

Ne smemo pozabiti, da je treba jedi, ki so sprejeti za polo¾aj v potencialno eksplozivnih obmoèjih, oznaèiti z znakom CE. Oznaki mora slediti identifikacijska ¹tevilka prigla¹enega organa, ki mora biti preprosta, vidna, moèna in èitljiva.

Priglasitveni organ preuèi celoten organizem za¹èite ali same pripomoèke v naèrtu, da zagotovi sodelovanje s sedanjimi naèrti in prièakovanji Direktive. Ne smemo pozabiti, da bo od 20. aprila 2016 sedanjo direktivo nadomestila novo naèelo ATEX 2014/34 / EU.