Davene blagajne

Vsak podjetnik, ki v na¹em podjetju uporablja fiskalne blagajne, se vsak dan bori z razliènimi te¾avami, ki jih te naprave lahko ustvarijo. Kot pri kateri koli elektronski opremi tudi blagajne niso brez posebnosti in se vèasih pokvarijo. Vsak lastnik podjetja ne ve, da bi moral imeti v kateri koli postavki, v kateri je zapis opravljen z blagajno, drugaèno napravo - samo v primeru pomembne napake.

razvrstitev tablet za jakostRazvrstitev tablet za jakost

Pomanjkanje rezervne blagajne pri nadaljnji prodaji blaga ali pomoèi lahko povzroèi, da davèni urad nalo¾i kazni, saj bo to prepreèilo evidenco prodaje v èasu okvare glavne naprave. Dokumenti, shranjeni v blagajni, morajo vkljuèevati servisno knji¾ico blagajne. V tem gradivu so vnesene ne le vsa popravila naprave, temveè tudi podatki o fiskalizaciji blagajne ali izmenjavi misli. V servisnem polo¾aju vnesete ¾eleno ¹tevilko in edinstveno ¹tevilko, ki jo je davèni urad dal na blagajno, ime podjetja in naslov prostorov, v katerih se denar uporablja. Vsi ti podatki so potrebni v primeru in¹pekcijskih pregledov davènega urada. Vsaka sprememba spomina blagajne, poleg njene spremembe, spada tudi v naloge specialistiène slu¾be, ki bi jih moral vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, podpisati. Kar je zelo pomembno - obvestite davèni urad o nekaterih spremembah v storitvi blagajne. Prodaja na fiskalne zneske bi morala delovati neprekinjeno, tako da, èe je blagajna polna, morate zamenjati pomnilnik s sve¾im, spominjajoè se bralnega spomina. Branje pomnilnika blagajne je lahko - tudi pri popravilu, ki ga opravi samo poobla¹èeni subjekt. Poleg tega je treba to delo opraviti v prisotnosti zaposlenega v davènem uradu. Iz odèitavanja fiskalne blagajne se pripravi ustrezen protokol, od katerih en izvod pride do davènega urada, drugega pa do podjetnika. Zahteva, da se ta protokol hrani skupaj z novimi dokumenti, povezanimi z blagajno - njegov minus lahko povzroèi, da urad izreèe kazen.