Ceno blagajne

Predvsem pa je treba omeniti, da blagajna in finanèni tiskalnik nista enaka. Obstajajo jedi, ki se bistveno delijo. Èeprav se med seboj pogosto zamenjujejo, imajo nove prodajne sisteme in so znaèilne za razliène funkcije.

Registrske blagajne imajo vse naèine vodenja prodaje. Vsebujejo zbirko podatkov o materialih, prav tako pomagajo, zato jim ni treba prikljuèiti nobene nove naprave. Zato lahko reèemo, da so samozadostni. Zaradi nedavnega dejstva, da je na voljo manj delovnih mest kot fiskalni tiskalniki, je to v resnici prednost. Znano je, da vsi gledajo na zadnjega, da bi ustvarjali dobièek, in istoèasno, ko bom porabil najmanj.Finanèni tiskalniki so poveèane blagajne. Poleg zmo¾nosti tiskanja fiskalnih prejemkov in razvoja prodajnega sistema, imajo tudi obse¾nej¹e funkcije. Na primer, lahko nadzorujejo inventar proizvodov, ki jih dobro znano podjetje obravnava v preprosti ponudbi. Zahvaljujoè tak¹ni ponudbi vedno veste, kaj lahko v doloèenem trenutku manjka in kaj je treba kupiti v primernem trenutku. Poleg tega so za njihov stil na voljo razliène promocije. Ne samo obièajno zni¾anje cen, temveè tudi cenej¹a prodaja izdelkov v paketu, na primer: kupite dva izdelka, tretje pa dobite brezplaèno. Druga pomanjkljivost je, da imajo funkcijo neposrednega izpisovanja raèunov z DDV in ponudbe za izbolj¹anje potrdila o prejemu pred tiskanjem. Tak¹ne mo¾nosti nimajo fiskalnih blagajn. Pri loèevanju od fiskalnih blagajn pa niso samozadostne in bi dobro deloval, ¾elel bi biti povezan z zunanjim sistemom prodaje, tj. Raèunalnikom. Prav tako je to prednost, kadar obstaja tudi prednost. Pomanjkljivost je, da brez raèunalnika ni mo¾nosti tiskanja potrdil. Nakup raèunalnika je tudi zadnji dodatni stro¹ek. Prednost je v tem, da so podatki o prodaji v raèunalniku natanènej¹i in enostavnej¹i. Fiskalni tiskalniki se zato zbirajo na mestih, kjer je osnova izdelkov veliko bogata. Kljub ogromni prednosti prednosti fiskalnega tiskalnika pred blagajno, preden se odloèimo za nakup, je vredno razmisliti, ali potrebujemo tak¹no specializirano opremo. Za ljudi, ki upravljajo majhne trgovine, ni koristno imeti tako obse¾en sistem dela, stro¹ki za blagajno pa so ni¾ji od fiskalnega tiskalnika.