Cenik dru be za knjigovodstvo

Transparentno vzdr¾evanje dokumentacije in dobra storitev za stranke, zaupanje knjigovodstva lastnih blagovnih znamk v raèunovodske pisarne je neodvisna naloga sodobnega raèunovodstva. Raèunovodski programi za raèunovodske dru¾be omogoèajo uèinkovito izvajanje naroèil tako za povpreèna kot tudi za moèna podjetja. Shranjevanje potrebnih zmogljivosti z elektronsko mo¾nostjo olaj¹a dostop do potrebne dokumentacije. Gre za postopek varèevanja prostora v podjetju.

Podatki, za¹èiteni z geslom, ¹èitijo ogla¹evanje finanènih sredstev strank pred nepoobla¹èenimi osebami. Na razpolago je veliko raèunovodskih programov, ki zaposlenim omogoèajo, da izkoristijo lepe predloge in poveèajo uèinkovitost svojega dela. Omeniti veljajo paketi programov Small Accounting Enterprise PRO. ©irok nabor programov je namenjen malim raèunovodskim pisarnam, ki predstavljajo pribli¾no 50 podjetij. Zahvaljujoè jim bo la¾je voditi knjigo prihodkov in odhodkov, izpolniti obraèune DDV in DDV, izdati raèune itd.Podpora za velika podjetja je zagotovljena z raèunovodskim programom PRO Plus. Omogoèa servisiranje do 500 poslovnih subjektov. Ekipa ponudbe vkljuèuje programe, s katerimi se bo knjiga prihodkov in odhodkov popolnoma upravljala. Kadrovska dokumentacija, plaèilni listi in cene ZUS bodo organizirani in brezhibno izvedeni. Zahvaljujoè fakturiranju bo praksa zelo hitra.Dobri predlogi vkljuèujejo programske pakete e-Deklaracje in zaposlene v tujini. Vkljuèujejo okuse za raèunalni¹ke revije, namenjene raèunovodskim dru¾bam. Zahvaljujoè e-Deklaraciji se lahko vse elektronske informacije po¹ljejo davènemu uradu eno uro. Dodane so elektronskemu podpisu stranke.Storitve dru¾b, katerih zaposleni ustvarjajo svoje dol¾nosti v tujini, omogoèajo raèunalni¹ki program, zaradi katerega bodo plaèe oseb, ki so napotene zunaj Poljske, zagotovljene v odgovorni in skladni z veljavnim pravom.Knjigovodski sistem omogoèa knji¾ica Infor System Biuro Handlowa. To je mo¾nost za pisarne, ki ne objavljajo le dokumentov, temveè tudi avtomatsko ustvarjajo bilance stanja, izkaze finanènih dejavnosti in poroèajo v svojih lastnih operacijah. Projekt upravljajo Windows, Linux, Unix in Mac OS.