C katla z vakuumsko vreeo

Multivac je proizvajalec strojev za vakuumsko pakiranje. Ima enega vodilnih svetovnih dobaviteljev embala¾e. Obravnavana embala¾a je osrednja za ¾ivila namenjena vsem vrstam blaga v okviru biotehnologije ali tistim, ki so vredne zdravja, in vsem industrijskim proizvodom.

razvrstitev tablet za mišično maso

MULTIVACMultivac je v neposredni bli¾ini termooblikovalnih pakirnih strojev. V sistemu, ki ima veliko izku¹enj v proizvodnem asortimanu zadevnih strojev, naj bi zadevna blagovna znamka strankam vsako leto ponudila veè kot 1000 strojev po svetu. Osnovna znaèilnost imena izdelkov je, da se vsi stroji uporabljajo na razliène naèine za posamezne stranke, tu govorimo predvsem o pakiranju, uèinkovitosti in celo o uporabi virov. Multivacovi stroji za termooblikovanje izstopajo predvsem po trajnosti in zanesljivosti.

SealerPodjetje se ukvarja s proizvodnjo in ploskovnimi stroji. Stroji so tudi najbolj primerni za potrebe stranke. To zlasti velja za odlaganje embala¾e, dobavo izdelkov in pladnjev, nadzor kakovosti in dodatno oznaèevanje. Pomembna znaèilnost pladenj, ki jih Multivac izvaja, je, da se hitro prilagajajo okolju produkcijskega okolja.

Glavni proizvodiDrugi material podjetja so vakuumski komorni stroji. Predvsem gre za mizne stroje, dvokomorne stroje, stacionarne in komorne stroje. Proizvajalec ima tudi obse¾ne informacije v okviru avtomatiziranih re¹itev, kjer dobro pozna vsak izdelek. Multivac si prizadeva razumeti zahteve kupcev, tudi izjemno velike in jih posku¹a izpolniti. Ima veliko paleto sistemskih komponent.Primeri embala¾e Multivac so predvsem torbice, pladnji, termooblikovana embala¾a. Poleg tega doma obstajajo fizièni proizvodi in medicinski izdelki, pa tudi izdelki, ki jih ni mogoèe zau¾iti.Podjetje ¾eli ohraniti kot najpomembnej¹o skupino na¹ih izdelkov. Je tudi vodilni proizvajalec embala¾nih strojev in embala¾e. Misli o na¹ih informacijah s prejemniki in mami na najbolj plemenit naèin, pa tudi najvarnej¹i naèin za uresnièitev njihovih izdelkov.