Blagajna in jpk

Vsak podjetnik, ki je v svojem imenu davène blagajne vsak dan z bogatimi te¾avami, ki jih te naprave lahko ustvarijo. Kot vse elektronske naprave, blagajne niso neodvisne od prednosti in vèasih se pokvarijo. Niti lastnik podjetja ne ve, da bi morala biti na kateri koli toèki, kjer se rekord uporablja z blagajno, nova naprava - trenutno neuspeh osnovne.

Detoxic Detoxic - Najboljši način za čiščenje telesa parazitov!

Pomanjkanje rezervne blagajne med prodajo blaga ali storitev lahko povzroèi, da davèni urad nalo¾i kazni, saj bo to prepreèilo po¹kodovanje prodajnega seznama v èasu okvare glavne opreme. Dokumenti, ki so shranjeni v skladu z blagajno, morajo vsebovati servisno knji¾ico blagajne. V tem materialu niso samo vsa popravila na napravi, temveè obstajajo tudi nasveti za fiskalizacijo blagajne ali spremembo misli. Pri servisnem delu je treba vpisati tudi edinstveno ¹tevilko, ki jo je davèna pisarna dala na blagajni, ime podjetja in naslov prostorov, kjer se znesek uporablja. Vsi ti odnosi so obvezni v primeru in¹pekcijskih pregledov davènega urada. Kakorkoli ¾e, tudi v pomenu blagajne se popravilo nana¹a na vaje specialistiène slu¾be, s katerimi se morajo vsi podjetniki, ki uporabljajo blagajne, spomniti podpisane pogodbe. Kar je zelo pomembno - obvestite davèni urad o nekaterih spremembah v storitvi blagajne. Prodaja na blagajnah bi morala potekati v neprekinjeni tehnologiji, tako da, èe je blagajna polna, je treba pomnilnik zamenjati z drugim, hkrati pa imeti tudi bralnik pomnilnika. Branje spomina blagajne, da je bilo - prav tako kot popravilo, opravljeno samo in samo s strani poobla¹èenega subjekta. Poleg tega je treba to delo opraviti v prisotnosti zaposlenega v davènem uradu. Iz odèitavanja fiskalne blagajne se izdela ustrezen protokol, katerega kopija se po¹lje davènemu uradu in prepusti podjetniku. Ta protokol mora hraniti skupaj z dodatnimi dokumenti, ki se nana¹ajo na blagajno - njegova odsotnost lahko povzroèi uvedbo kazni s strani urada.